Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymianie kotłów c.o. Roboty te mają być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.

Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).

Instalacja solarna oraz montaż kotłów c.o. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

I. Zestaw solarny powinien zawierać:

 • Kolektory słoneczne,
 • Uchwyty, stelaże lub konstrukcje wsporcze do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu),
 • Podgrzewacz (zasobnik) ciepłej wody użytkowej,
 • Zespół pompowo-sterowniczy,
 • Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego,
 • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną,
 • Nośnik ciepła (płyn solarny).

II. Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

 • Kocioł c.o. opalany biomasą (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma, owies) z możliwością awaryjnego spalania drewna bez konieczności zmiany palnika (wbudowany drugi ruszt),
 • Zasobnik na biomasę z podajnikiem,
 • Wkład kominowy z blachy kwasoodpornej,
 • Zasobnik ciepłej wody (w przypadku gdy w danym budynku przewiduje się oprócz wymiany kotła c.o. również montaż instalacji solarnej należy zastosować tylko jeden zasobnik c. w. u.),
 • Zespół pompowy wraz ze sterowaniem,
 • Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączenia wbudowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika c.w.u.
 • Zespół naczynia wzbiorczego otwartego.

Wymagania odnośnie materiałów
1). instalacji solarnych:

a Kolektory słoneczne:

 • Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane przez niego kolektory słoneczne spełniają wymagania stawiane przez Zamawiającego wraz z ofertą składa zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że oferowane kolektory słoneczne przeszły badania potwierdzające ich zgodność z pełnym zakresem normy PN-EN 12975-1 (lub równoważną normą) według metodyki badań ujętej w normie PN-EN 12975-2 (lub równoważnej normie). Zamawiający uzna w tym zakresie przedstawienie dla oferowanych kolektorów certyfikatu Solar Keymark lub innego równoważnego certyfikatu wraz z pełnym sprawozdaniem z badań, przeprowadzonych zgonie z wymaganiami normy PN-EN 12975-1, z którego wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów. Dodatkowo zamawiający wymaga, aby pełne sprawozdanie z badań kolektora potwierdzało wykonanie badania odporności na uderzenia zgodnie z punktem 5.10 normy PN-EN 12975-2.
 • Ponadto kolektory powinny spełniać dyrektywę o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U.L 11 z 15.01.2012). Dyrektywa ta wdrożona została do polskiego prawa Ustawą z 13 stycznia 2007 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U nr 35, poz. 214). Określa ona wymagania, jakie muszą spełniać wyroby, aby mogły być dopuszczane do swobodnego obrotu na terenie UE.
 • Wymagane parametry sprawności energetycznej:
  •  Sprawność optyczna apertury - nie mniejszy niż 82 %
  •  Współczynnik strat a1 apertury - nie większy niż 3,9 W/m²K
  •  Współczynnik strat a2 apertury - nie większy niż 0,025 W/m²K2
 • Ciężar kolektora bez cieczy nie większy niż 50 kg.
 • Absorber kolektora miedziany lub aluminiowy z pokryciem selektywnym z dołączoną gwarancją trwałości pokrycia wydana przez producenta kolektorów – nie mniej niż 10 lat.
 • Budowa kolektora absorbera powinna zabezpieczać nośnik ciepła przed jego niszczącym przegrzaniem w wyniku przerwy, awarii zasilania elektrycznego instalacji trwającej dłużej niż 1 dzień bez konieczności wyposażania instalacji we własne źródło zasilania elektrycznego.
 • Obudowa kolektorów aluminiowa anodowana lub lakierowana, izolowana cieplnie.
 • Szyba ze szkła hartowanego o wysokiej przepuszczalności promieniowania słonecznego (klasa U1).
 • Układ hydrauliczny kolektorów – harfa pojedyncza składająca się z rurek pionowych lub układ meandryczny każdorazowo wykonany z miedzi z czterema drożnymi króćcami przyłączeniowymi.
 • Połączenia orurowania absorbera z płytą absorbera muszą zabezpieczać materiał absorbera i orurowania przed wzajemnym negatywnym wpływem (np. spawane laserowo lub zgrzewane ultradźwiękowo).
 • Powierzchnia absorbera pojedynczego kolektora nie mniejsza niż 1,8 m2.

b Uchwyty do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu)

 • Elementy uchwytów i konstrukcji wsporczych powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych lub stali nierdzewnej.
 • Przejścia dachowe systemowe do rur kolektorów w kolorze zbliżonym do koloru pokrycia dachowego budynku.
 • Przewody solarne biegnące po dachu należy zabezpieczyć przed negatywnym wpływem osuwającego się śniegu lub lodu (montaż śniegołapów) nad rurami.

c Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

 • Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wężownicy emalią ceramiczną oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodą tytanową.
 • Płaszcz zewnętrzny izolowany termicznie pianką poliuretanową o grubości min. 50 mm.
 • Wbudowany termometr (w przypadku braku możliwości podłączenia do kotła c.o.).
 • Dwie wężownice jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u.
 • Króciec pozwalający na zamontowanie grzałki elektrycznej.
 • Ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar.
 • Zewnętrzny płaszcz zbiornika z tworzywa sztucznego.
 • Na wyjściu c.w.u. należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe.

Każdy zasobnik montowany musi mieć króciec umożliwiający podłączenie grzałki elektrycznej. Grzałkę elektryczną o odpowiedniej mocy należy zamontować w tych instalacjach, w których nie ma możliwości podłączenia górnej wężownicy zasobnika do kotła c.o. lub użytkownik nie będzie chciał podłączać drugiej wężownicy.

d Zespół pompowo-sterowniczy powinien posiadać:

 • Pompa obiegowa nośnika ciepła ze sterowaniem.
 • Separator powietrza.
 • Czujniki temperatury.
 • Termometr.
 • Manometr.
 • Miernik przepływu.
 • Automatyczną regulację obrotów pompy.
 • Automatyczne lub ręczne odpowietrzanie.
 • Zawór bezpieczeństwa 6 bar.
 • Izolację termiczną

Układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje

 • sterować pracą systemu kolektorów we współpracy z dodatkowym źródłem ciepła,
 • sterować pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur,
 • realizować procedurę schładzania kolektorów po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej,
 • realizować funkcje przeciwmrozową,
 • zabezpieczać odbiorniki ciepła oraz urządzenia instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej
 • posiadać możliwość schładzania nocą zbiornika c.w.u poprzez wymuszenie obiegu płynu solarnego przez kolektor – funkcja tryb urlopowy lub tryb wakacyjny
 • wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne.

Wykonawca w ramach realizacji projektu „EKO-ENRGIA W GMINIE WŁODAWA" musi przewidzieć również zaprojektowanie i wykonanie specjalnego serwisu (portalu) internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. W szczególności serwis będzie zawierał:

 • Bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych oraz kotłów na biomasę.
 • Informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty czystej energii ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych województwa.
 • Szczegółowe informacje o Projekcie wraz z galerią zdjęć z realizacji.
 • Informacje meteorologiczne wraz z prognozą dla obszaru.
 • Formularze za pośrednictwem, których użytkownicy będą mogli dokonywać transakcji on-line - uwagi i skargi, zapytania, zgłoszenia awarii itp.,
 • Wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji Projektu oraz energii uzyskanej dzięki OZE.
 • System wizualizacji pracy wybranych systemów solarnych – dokonujący wizualizacji w czasie rzeczywistym pracy systemów solarnych. System będzie bezobsługowy, zbierający bieżące parametry pracy wybranych minimum 3-ch instalacji solarnych do bazy danych. System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę systemu i alarmować w razie pojawienia się błędów.

Dla potrzeb realizacji tego zadania Wykonawca zobowiązany jest zamontować minimum 3 sterowniki (w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach) posiadających możliwość podłączenia modemu (możliwość przesyłu danych i zdalnego monitoringu pracy instalacji).

e Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego powinien posiadać:

 • Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar, posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.
 • W obiegu glikolowym i po stronie wodociągowej zastosować przeponowe naczynia wzbiorcze na ciśnienie 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego.

f Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną

 • Przewody instalacji solarnej w obiegu glikolowym należy projektować i wykonywać z rur miedzianych bez szwu lub rur karbowanych ze stali nierdzewnej przeznaczonych do stosowania w instalacjach sanitarnych i ogrzewaniu.
 • Łączenia rur miedzianych za pomocą kształtek miedzianych lutem twardym.
 • Armaturę na przewodach projektować i montować tak aby umożliwić obsługę i konserwację.
 • Na przewodach w obiegu glikolowym stosować izolację termiczną z otulinami z kauczuku syntetycznego EPDM typu HT o grubości min 13 mm i odporną na temperaturę do 150 o C.
 • Fragmenty przewodów prowadzonych na zewnątrz budynku należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym (np. dziobanie ptaków) płaszczem blachy aluminiowej lub ocynkowanej.
 • Przewody przyłączeniowe do instalacji wody zimnej i ciepłej należy zaprojektować i wykonać z rur miedzianych lub trójwarstwowych typ PEX-AL-PEX lub innego materiału jak materiał instalacji istniejącej. Na przewodach ciepłej wody należy zastosować izolację termiczną.
 • Przewody przyłączeniowe drugiej wężownicy zasobnika z drugim źródłem ciepła należy zaprojektować i wykonać z rur miedzianych twardych lub stalowych łączonych za pomocą kształtek gwintowanych lub spawane. Należy zastosować taki sam rodzaj materiału jak materiał instalacji istniejącej. Należy przewidzieć dostawę i montaż pompy obiegowej na podłączeniu górnej wężownicy z kotłem c.o. wraz z armaturą odcinającą i zaworem bezpieczeństwa.

g Nośnik ciepła (płyn solarny)

 • Płyn solarny (nośnik ciepła): wodny roztwór glikolu propylenowego o temperaturze krzepnięcia -35 o C, biodegradowalny z inhibitorami korozji.

h Przewody elektryczne wraz z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym zespołu pompowo-sterowniczego,

 • przewody miedziane do instalacji elektrycznych min. 3 x 1,5 mm2 z wyjątkiem przypadków instalacji w obiektach użyteczności publicznej, gdzie wielkość przewodów powinien wskazać projektant.
 • korytka z tworzyw sztucznych lub uchwyty natynkowe do przewodów.
 • wyłącznik 10A klasy B10.

2). Zestaw kotła c.o. na biomasę

a Kocioł

 • kocioł na paliwo biomasa (zrębki, pellet, brykiet, odpady drzewne, słoma), z możliwością spalania drewna o mocy odpowiedniej do pokrycia 100% zapotrzebowania na energię dla potrzeb ogrzewania budynku i ogrzania wody użytkowej:
  • kotły zgazowujące drewno – 16 szt.
  • kotły niezgazowujące na drewno – 2 szt.
  • kotły na pellet i drewno z dodatkowym awaryjnym rusztem umożliwiającym spalanie drewna montowanym na stałe (kotły powinny posiadać możliwość spalania drewna bez konieczności mechanicznych przeróbek kotła (demontaż palnika), pojemność komory spalania (załadunkowej) drewna min. 0,05 m3 - 32 szt.
 • sprawność nominalna nie mniejsza niż:
  • 85% dla kotłów na pellety i drewno,
  • 85% dla kotłów zgazowujących drewno
  • 80 % dla kotłów niezgazowujących drewno
 • kotły na biomasę powinny być podłączone przez zespoloną armaturę hydrauliczną z wbudowanym zaworem termoregulacyjnym, pompą obiegową, zaworem zwrotnym, kulowymi zaworami odcinającymi oraz tarczowymi termometrami. Maksymalne ciśnienie robocze 0,25 MPa, nadciśnienie obliczeniowe 0,25 MPa, maksymalna temperatura robocza 100°C albo zawór termoregulacyjny w celu osiągnięcia minimalnej temperatury wody powrotnej do kotła na poziomie 65°C. Temperatura robocza kotła musi być utrzymywana na stałym poziomie 80-90°C
 • zasobnik biomasy z podajnikiem o pojemności zapewniającej możliwość 3 dniową pracę kotła bez konieczności załadunku paliwa,
 • zasobnik wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, malowany proszkowo,
 • podajnik wyposażony w zabezpieczenia przed przegrzaniem i cofnięciem paliwa do zasobnika,
 • palnik przystosowany do spalania tylko biomasy o wilgotności do 15%,
 • kotły powinny być malowane proszkowo,
 • kotły powinny posiadać funkcję automatycznego zapłonu paliwa,

b Komin lub wkład kominowy

 • Wkład kominowy o średnicy dobranej do mocy pieca i wysokości komina – kompletny, wraz z wyczystkami, kształtkami oraz układem odprowadzania kondensatu z wkładu.
 • Beton klasy B20 do zabetonowania czapy kominowej z osadzeniem wkładu.

c Zasobnik ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

 • Zabezpieczenie antykorozyjne zasobnika i wężownicy emalią ceramiczną oraz dodatkowe zabezpieczenie aktywne elektrodą tytanową
 • Płaszcz zewnętrzny zbiornika z tworzywa sztucznego, izolowany termicznie pianką poliuretanową o grubości min. 50mm
 • Wbudowany termometr (w przypadku braku możliwości podłączenia do kotła c.o.).
 • Dwie wężownice jedna dla układu solarnego druga dla układu istniejącego c. w. u.
 • Grzałkę elektryczną z termostatem o mocy odpowiedniej do pojemności zasobnika c.w.u. wyłącznie w przypadku braku drugiego źródła ciepła.
 • Ciśnienie robocze: zasobnik 10 bar, wężownica 10 bar
 • Na wyjściu c.w.u. należy zastosować termostatyczne zawory antypoparzeniowe.

d Zespół pompowy wraz ze sterowaniem

 • Pompa obiegowa c.o. ze sterowaniem.
 • Czujniki temperatury.
 • Manometr.
 • Automatyczna regulacja obrotów pompy.
 • Automatyczne odpowietrzanie.
 • Zawór bezpieczeństwa 6 bar.
 • Izolacja termiczna.
 • Układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje:
  • o sterować pracą stacji pompowej w zależności od pracy pieca,
  • o sterowanie armaturą w zależności od temperatury wody c.o.,
  • o wyliczać dzienną oraz sumaryczną energię wytworzoną przez piec.

e Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączeni wbudowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika cwu

 • Orurowanie z rur stalowych lub miedzianych (w zależności od istniejącej instalacji CO).
 • Rury muszą być przeznaczonych do stosowania w instalacjach sanitarnych.
 • Łączenie rur miedzianych przy użyciu kształtek miedzianych, lutem twardym.
 • Łączenie rur stalowych przy użyciu kształtek lub spawane.
 • Automatyczny zawór mieszający wodę powrotną zabezpieczający piec przed dopływem zbyt zimnej wody powrotnej z instalacji c.o.

f Zespól naczynia wzbiorczego otwartego

 • Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności wynikającej z wielkości instalacji CO. W przypadku gdy istniejące naczynie pod względem stanu technicznego i pojemności spełnia założenia określone w projekcie można je pozostawić bez wymiany. W innych przypadkach należy je wymienić.

Wymagania formalno-prawne dotyczące opracowania i odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 ze zmianami).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).
 • Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
 • Przepisami techniczno – budowlanymi.
 • Obowiązującymi normami.
 • Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać:

 • Projekt budowlany w tym obliczenie stopnia pokrycia zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej uzysku energetycznego i efektu ekologicznego.
 • Przedmiar robót.
 • Kosztorys.

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalności.

Wykonawca zdobędzie wszystkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu wypełniony formularz wniosku na pozwolenia wraz niezbędną dokumentacją i formularz zgłoszenia robót budowlanych wraz z kopią mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem nieruchomości, w których wykonywane będą instalacje solarne i ewentualne uzupełnienia dokumentów załączonych do pozwolenia i zgłoszenia do czasu otrzymania decyzji pozwolenia na budowę i pisemnego braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego we Włodawie do zgłaszanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.