Drukuj
Kategoria: Szczegóły projektu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu zestawów solarnych do podgrzewania wody użytkowej oraz wymianie kotłów c.o. Roboty te mają być wykonane z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.

Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę).

Instalacja solarna oraz montaż kotłów c.o. powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami PFU, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

I. Zestaw solarny powinien zawierać:

II. Zestaw kotła c.o. na biomasę powinien zawierać:

Wymagania odnośnie materiałów
1). instalacji solarnych:

a Kolektory słoneczne:

b Uchwyty do zamocowania kolektorów słonecznych pod optymalnym kątem (dachy o małym nachyleniu)

c Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

Każdy zasobnik montowany musi mieć króciec umożliwiający podłączenie grzałki elektrycznej. Grzałkę elektryczną o odpowiedniej mocy należy zamontować w tych instalacjach, w których nie ma możliwości podłączenia górnej wężownicy zasobnika do kotła c.o. lub użytkownik nie będzie chciał podłączać drugiej wężownicy.

d Zespół pompowo-sterowniczy powinien posiadać:

Układ automatyki (sterownik) powinien spełnić następujące funkcje

Wykonawca w ramach realizacji projektu „EKO-ENRGIA W GMINIE WŁODAWA" musi przewidzieć również zaprojektowanie i wykonanie specjalnego serwisu (portalu) internetowego, który będzie pełnił funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line. W szczególności serwis będzie zawierał:

Dla potrzeb realizacji tego zadania Wykonawca zobowiązany jest zamontować minimum 3 sterowniki (w wybranych przez Zamawiającego lokalizacjach) posiadających możliwość podłączenia modemu (możliwość przesyłu danych i zdalnego monitoringu pracy instalacji).

e Zespół naczynia wzbiorczego przeponowego powinien posiadać:

f Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną

g Nośnik ciepła (płyn solarny)

h Przewody elektryczne wraz z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym zespołu pompowo-sterowniczego,

2). Zestaw kotła c.o. na biomasę

a Kocioł

b Komin lub wkład kominowy

c Zasobnik ciepłej wody użytkowej powinien posiadać następujące parametry:

d Zespół pompowy wraz ze sterowaniem

e Komplet orurowania wraz z armaturą przyłączeniową i izolacją cieplną (jeśli wymagana) niezbędny do podłączeni wbudowanego kotła do istniejącej instalacji c.o. oraz zasobnika cwu

f Zespól naczynia wzbiorczego otwartego

Wymagania formalno-prawne dotyczące opracowania i odbioru dokumentacji projektowej

Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:

Kompletna dokumentacja projektowa winna zawierać:

Wykonawca ma obowiązek zapewnienia opracowania dokumentacji projektowej przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia lub kwalifikacje w odpowiedniej specjalności.

Wykonawca zdobędzie wszystkie niezbędne pozwolenia i zezwolenia do prowadzenia inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu wypełniony formularz wniosku na pozwolenia wraz niezbędną dokumentacją i formularz zgłoszenia robót budowlanych wraz z kopią mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczeniem nieruchomości, w których wykonywane będą instalacje solarne i ewentualne uzupełnienia dokumentów załączonych do pozwolenia i zgłoszenia do czasu otrzymania decyzji pozwolenia na budowę i pisemnego braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego we Włodawie do zgłaszanych robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia.