W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do10. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2 - kolektorowa.

Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9 - 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 - 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:

 • 2 kolektory dla 1-4 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.200 l
 • 3 kolektory dla 5-6 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.300 l
 • 4 kolektory dla 7-8 osób korzystających z instalacji solarnej, poj. zasobnika min.400 l

Na tej podstawie zostało oszacowane wstępnie zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

 • 2 kolektory – 211 instalacji,
 • 3 kolektory – 115 instalacji,
 • 4 kolektory – 10 instalacji,

Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu, że pojedyncza instalacja solarna będzie nie mniejsza niż 2-kolektorowa. Dla 5 instalacji solarnych planowanych do wykonania w budynkach użyteczności publicznej tj:

 • Gimnazjum Publiczne nr 2 we Włodawie (schronisko młodzieżowe)
 • Szkoła Podstawowa w Różance
 • Szkoła Podstawowa w Żukowie
 • Szkoła Podstawowa w Korolówce Wsi
 • Szkoła Podstawowa w Orchówku

Zamawiający określił orientacyjną ilość kolektorów w budynkach użyteczności publicznej w liczbie 17 szt.

Dla budynków użyteczności publicznej wielkość zasobników cwu dobrać indywidualnie dla każdego obiektu.

Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 824 kolektorów w 341 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.

Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania orientacyjnie podanych w programie funkcjonalno-użytkowym ilości kolektorów w poszczególnych instalacjach uwzględniając paramenty kolektorów, ich usytuowanie (pochylenie, orientację), położenie geograficzne, długości przewodów itp.

W przypadku, gdy wg obliczeń Wykonawcy założona ilość nie będzie wystarczająca dla wymaganego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia ilości kolektorów do ilości zapewniającej wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania, w ramach ceny podanej w ofercie.

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Zakres zamówienia dotyczący wymiany kotłów c.o. w 50 budynkach mieszkalnych prywatnych i obejmuje:

 • demontaż istniejących kotłów centralnego ogrzewania i zbędnej armatury (piec i materiały z demontażu wykonawca w uzgodnieniu z właścicielem pozostawi w miejscu wskazanym przez właściciela-w obrębie posesji;
 • dobór kotła centralnego ogrzewania o mocy odpowiedniej do kubatury budynku oraz jego aktualnego stanu technicznego, poparty każdorazowo obliczeniami zgodnymi z PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946, PN-EN 12831
 • dobór zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności dostosowanej do mocy kotła, stanu i wielkości budynku oraz stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania;
 • montaż wkładu kominowego z materiałów odpornych na korozję i przekroju, średnicy zgodnych z wytycznymi producenta kotła grzewczego
 • podłączenie zaprojektowanego węzła cieplnego do istniejącej instalacji centralnego ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej, z wykonaniem niezbędnych normatywnych zabezpieczeń zgodnych z PN-EN 303-5, PN-EN 12828, PN -B-02414:1999, PN -91/B-02413, PN-76/B-02440, szczególnie dla istniejących instalacji c.o. systemu zamkniętego.
 • montaż zespołów pompowych ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.

Dla projektu Zamawiający określił następujące wskaźniki realizacji:
Wskaźniki produktu:

 • Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego – 341 szt.
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii słonecznej) – 1,19 MW
 • Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z biomasy i biogazu – 50 szt.
 • Moc zainstalowana energii cieplnej (dla energii z biomasy) – 1,25 MW

Wskaźnik rezultatu:

 • Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (z energii słonecznej) – 2.313,12 GJ/rok

Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie w miarę postępu robót. Wartość mocy zainstalowanej powinna być podana w protokole odbioru częściowego robót. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.