Drukuj
Kategoria: Szczegóły projektu

W zależności od liczby osób/użytkowników oraz zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową liczba montowanych kolektorów słonecznych w poszczególnych instalacjach wg wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń powinna wynosić od 2 do10. Zamawiający wymaga aby pojedyncza instalacja była nie mniejsza niż 2 - kolektorowa.

Dla wstępnych (orientacyjnych) wyliczeń Zamawiający założył, że aby osiągnąć zakładane pokrycie zapotrzebowania solarnego należy przyjąć wskaźnik, że na każdą osobę, która stale korzysta z ciepłej wody, przypada około 0,9 - 1m2 powierzchni czynnej kolektora. Biorąc to pod uwagę oraz fakt, że standardowa powierzchnia kolektora płaskiego to około 1,8 - 2 m2 szacunkową ilość kolektorów w instalacjach w budynkach prywatnych Zamawiający wstępnie (orientacyjnie) określił następująco:

Na tej podstawie zostało oszacowane wstępnie zapotrzebowanie na instalacje solarne w budynkach prywatnych w następujących układach instalacyjnych:

Dla budynków użyteczności publicznej przyjęto założenie, iż 1 kolektor będzie odpowiadał zapotrzebowaniu na c.w.u. w ilości 100 l/dobę, przy jednoczesnym założeniu, że pojedyncza instalacja solarna będzie nie mniejsza niż 2-kolektorowa. Dla 5 instalacji solarnych planowanych do wykonania w budynkach użyteczności publicznej tj:

Zamawiający określił orientacyjną ilość kolektorów w budynkach użyteczności publicznej w liczbie 17 szt.

Dla budynków użyteczności publicznej wielkość zasobników cwu dobrać indywidualnie dla każdego obiektu.

Zamawiający zatem przewiduje, że sumarycznie w ramach Projektu wymagane jest zainstalowanie minimum 824 kolektorów w 341 instalacjach i ilość ta nie może ulec zmniejszeniu.

Wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania orientacyjnie podanych w programie funkcjonalno-użytkowym ilości kolektorów w poszczególnych instalacjach uwzględniając paramenty kolektorów, ich usytuowanie (pochylenie, orientację), położenie geograficzne, długości przewodów itp.

W przypadku, gdy wg obliczeń Wykonawcy założona ilość nie będzie wystarczająca dla wymaganego stopnia pokrycia zapotrzebowania na energię potrzebną do ogrzania wody użytkowej Wykonawca zobowiązany jest do zwiększenia ilości kolektorów do ilości zapewniającej wymagany stopień pokrycia zapotrzebowania, w ramach ceny podanej w ofercie.

Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
Zakres zamówienia dotyczący wymiany kotłów c.o. w 50 budynkach mieszkalnych prywatnych i obejmuje:

Dla projektu Zamawiający określił następujące wskaźniki realizacji:
Wskaźniki produktu:

Wskaźnik rezultatu:

Wykonawca w wyniku realizacji zamówienia zobowiązany jest do osiągnięcia zakładanych wskaźników. Wartość mocy zainstalowanej Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu sukcesywnie w miarę postępu robót. Wartość mocy zainstalowanej powinna być podana w protokole odbioru częściowego robót. Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wyliczenie sumarycznej mocy zainstalowanej i ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia.