Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Zgodnie z oświadczeniami właścicieli / użytkowników budynków, w których planowany jest montaż instalacji solarnych, posiadają warunki techniczne umożliwiające montaż zestawu solarnego, tj:

  • wyposażone są w instalację ciepłej i zimnej wody,
  • posiadają dobry stan techniczny dachu,
  • posiadają wolną powierzchnię wewnątrz budynku umożliwiająca montaż urządzeń.

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i sfinansowanie:

  • prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (demontaż istniejącego zasobnika ciepłej wody, wyprowadzenie króćca z instalacji c.o. wraz z armaturą potrzebną do wpięcia drugiej wężownicy zasobnika ciepłej wody montowanego w ramach instalacji solarnej).

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:

  • prac przygotowawczych koniecznych do wykonania w związku z montażem instalacji solarnej (doprowadzenia instalacji ciepłej i zimnej wody oraz instalacji elektrycznej do pomieszczenia, w którym zostanie zamontowany zasobnik ciepłej wody),
  • prac porządkowych (np. zapewnienie dojścia i możliwości montażu urządzeń solarnych, kotłów c.o np. uprzątnięcie terenu, pomieszczeń, w których będą montowane urządzenia itp.),
  • prac budowlanych niezbędnych do montażu instalacji solarnej, kotłów c.o (np. pogłębienie pomieszczeń, wykonanie posadzek, fundamentów, cokołów, podestów pod zasobnik ciepłej wody itp.).

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej (w tych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami w/w).