Drukuj
Kategoria: Szczegóły projektu

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Zgodnie z oświadczeniami właścicieli / użytkowników budynków, w których planowany jest montaż instalacji solarnych, posiadają warunki techniczne umożliwiające montaż zestawu solarnego, tj:

Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie i sfinansowanie:

Do obowiązków właściciela/użytkownika budynku prywatnego należy wykonanie i sfinansowanie:

W/w obowiązki właściciela/użytkownika nie dotyczą budynków użyteczności publicznej (w tych budynkach Wykonawca zobowiązany jest do wykonania całego zakresu prac włącznie z pracami w/w).