Drukuj
Kategoria: Szczegóły projektu

Realizacja projektu polega na zamontowaniu zestawów kolektorów słonecznych, podgrzewaczy wody wraz z armaturą kontrolno-pomiarową, automatyką i sterowaniem w budynkach odbiorców indywidualnych i obiektach użyteczności publicznej oraz montażu w budynkach prywatnych kotłów centralnego ogrzewania wraz z orurowaniem i armaturą przyłączeniową oraz zespołem pompowym wraz ze sterowaniem wykorzystujących biomasę, na terenie gminy Włodawa.


Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu poziomu życia mieszkańców Gminy Włodawa dzięki inwestycji w nowoczesne technologie przyjazne środowisku, wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego w wyniku ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Położenie geograficzne Gminy w obszarze Polski o najsilniejszym nasłonecznieniu dodatkowo preferuje montaż kolektorów na tym obszarze. Wykorzystując te korzystne warunki oraz dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Gmina Włodawa przystępuje do realizacji niniejszego projektu.

Rys.1. Rejonizacja obszaru Polski pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej

mapa energia

Rys. 2. Średnie roczne sumy usłonecznienia w godzinach

mapa naslonecznienie

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Rys. 3. Roczne promieniowanie całkowite w Polsce

mapa naslonecznienie2

Źródło: Wojewódzki Program Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego

Rys. 4. Mapa rozkładu rocznego promieniowania słonecznego na terenie Polski

mapa naslonecznienie3

Wpływ inwestycji na środowisko naturalne
Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z poźn. zm.).
Z przepisów Ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235) oraz obowiązujących wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego wynika, iż planowana inwestycja nie wymaga sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.


Inwestycja znajduje się na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków pn. „Dolina Środkowego Bugu" PLH 060003 oraz na obszarze Specjalnej Ochrony Siedlisk pn „Poleska Dolina Bugu" PLH 060032 należących do sieci obszarów NATURA 2000.


Rys. 5. Realizacja Projektu na tle obszarów chronionych

mapa naslonecznienie4

Gmina Włodawa uzyskała z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie odpowiednie zaświadczenie dot. obszarów Natura 2000, w którym stwierdzono, iż projekt nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary Natura 2000 znajdujące się w otoczeniu projektu. Tym samym uznano, iż przeprowadzenie oceny, o której mowa w art. 6 ust. 3 dyrektywy 92/43/EWG, nie zostało uznane za niezbędne.

Rozwiązania technologiczne stosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego w świetle obowiązującego prawa. Wszystkie urządzenia, które zostaną zastosowane w projekcie będą posiadać ważne Potwierdzenia lub Deklaracje Zgodności z obowiązującymi normami.

Etap realizacyjny projektu będzie dotyczył wykonywania prac związanych z montażem kolektorów słonecznych na dachach, ścianach istniejących budynków, lub gruncie, montażem pozostałych urządzeń instalacji solarnych oraz kotłów centralnego ogrzewania wraz z armaturą wewnątrz budynków. Zatem zasięg oddziaływania tego etapu projektu na środowisko nie wykroczy poza granice budynków. Stąd jego oddziaływanie ograniczy się do wpływu na ludzi i ich zdrowie, którzy będą przebywać w budynkach w czasie wykonywania prac i może polegać na czasowym obniżeniu komfortu zamieszkania wskutek występowania zwiększonego poziomu hałasu i zapylenia wywołanego pracą urządzeń mechanicznych (np. wiertarek) i prac budowlanych (np. przekuwanie otworów w ścianach, stropach). To niekorzystne oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z chwilą zakończenia realizacji inwestycji. Nie przewiduje się zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.

Etap eksploatacyjny projektu wykaże pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zastąpienia energii ze źródeł konwencjonalnych energią ze źródeł odnawialnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków.

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.
Elementy instalacji solarnych usytuowane będą w budynkach stanowiących własność gminy lub osób fizycznych, do których gmina posiada prawo dysponowania na podstawie dokumentu własności bądź zgody pisemnej właściciela wyrażonej w zawartej z gminą umowie cywilno - prawnej.
Liczba budynków prywatnych objęta projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Włodawa wynosi 336 Liczba budynków użyteczności publicznej objętych projektem w poszczególnych miejscowościach Gminy Włodawa wynosi 5.

Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne
Budynki objęte inwestycją nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującym stanem prawnym w zakresie wymogu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia do odpowiedniego starostwa powiatowego.

Uwarunkowania w zakresie prawa podatkowego VAT
Przedmiot zamówienia dotyczy montażu instalacji solarnych i pieców c.o. na biomasę w budynkach prywatnych zaliczanych do działu PKOB 11 o pow. do 300 m2 p.u. oraz w budynkach użyteczności publicznej.